Direcció de projectes industrials (project management)

SEGUIMENT D’EXECUCIÓ D’OBRES I INSTAL·LACIONS

El Seguiment d’execució de l’obra o instal·lació, consisteix en la supervisió de l’obra civil, de les estructures, canalitzacions, instal·lació mecànica, elèctrica i el detall de la instal·lació de la instrumentació i construcció de l’activitat, associat a l’enginyeria. També s’assegura el control del material, la protecció, seguretat, el medi ambient, el control de qualitat i la planificació de les obres i la seva llicència davant l’Administració competent.

Segons el cas, oferim:
Execució i Direcció d’obra
Direcció executiva
Supervisió de la construcció, segons al projecte
Control de material
Protecció, seguretat i el medi ambient
Garantia de qualitat
Control de planificació

LEGALITZACIONS

Documentació de diversos àmbits
Legalització d’instal·lacions
Activitats classificades
Avaluació ambiental
Registre d’aparells que utilitzen gas com a combustible
Plans d’autoprotecció, plans d’emergència (personal acreditat per l’elaboració de Plans d’Autoprotecció (PAU) per la Generalitat de Catalunya)
Registre industrial
Mesures contra incendis

DISSENY D’EQUIPS

Dimensionament d’equips a pressió d’acord amb codi de disseny reconegut
Calderes de vapor
Autoclaus
Intercanviadors de calor
Dipòsits

AUDITORIES

Auditories d’acord amb les necessitats del client.
Requeriments reglamentaris
Seguretat contra incendis
Atmosferes potencialment explosives (ATEX)
Seguretat d’equips i màquines, marcatge CE.

INSTAL·LACIONS D’ENGINYERIA

L’ampli ventall d’ofertes d’equips juntament amb la necessitat d’una especialització en l’execució  de qualsevol tipus d’obra i/o instal·lació sovint fa que el promotor delegui la seva gestió a professionals, com Audit Energia
Contractant els nostres serveis, es garanteix un alt nivell de seguretat i una eficiència òptima dels equips, l’estalvi de costos en curt o llarg termini. Per altra banda, allibera al promotor d’una constant dedicació, responsabilitat i compromís.

 

 

 

Seguretat, Qualitat, Economia i Planificació
La Direcció i Coordinació de l’obra, contractant els serveis d’Audit Energia garanteix que el projecte s’acabi a temps i dins del pressupost, complint amb totes les normatives i estàndards de qualitat.
En el cas de projectes de construcció de naus industrials, infraestructures, instal·lacions industrials o altres, aquests inclouen la complexa coordinació dels diferents contractistes. La nostra direcció d’obra independent pot ajudar a assegurar que el projecte sigui un èxit complint-se totes les expectatives acordades.
El nostre equip de professionals altament experimentat pot controlar i supervisar tots els aspectes de la seva obra.
Sigui quina sigui la mida del projecte i la destinació, podem oferir-li una àmplia experiència que abasta tots els aspectes de la construcció.