Enginyeria industrial

DIMENSIONAMENT D’INSTAL·LACIONS

 • Lampisteria (aigua freda i calenta)
 • Protecció contra incendis (BIE, ruixadors, …)
 • Sanejament (aigües pluvials i sanitàries)
 • Telecomunicacions
 • Electricitat (mitja i baixa tensió)
 • Gas
 • Calefacció i/o climatització
 • Energies renovables
 • Vapor
 • Emmagatzematge de productes químics, petrolífers, GLP, GN,…
 • Estat d’amidaments
 • Estat d’amidaments amb preus de referència
 • Plànols i esquemes

 

DISSENY DE LA CONSTRUCCIÓ

Estudi de distribució d’espais i tancaments. Estudis logístics. Dimensionament d’estructures de formigó armat i metàl·liques.

Àmbits

 •   Edificació
 •   Elements estructurals
 •   Elements de contenció
 •   Estructures en tres dimensions
 •   Estat d’amidaments
 •   Estat d’amidaments amb preus de referència
 •   Plànols i esquemes

Segons el cas, es pot aportar:

 •   Plec de condicions
 •   Pressupost amb justificació de preus
 •   Plànols i detalls executius

  Segons el cas, es pot englobar:

 •   Projecte bàsic
 •   Projecte executiu