Normativa actual

La situació d’escassetat de combustibles fòssils, així com el constant increment del preu de l’electricitat, el gas natural o el gasoil els darrers anys ens fa reflexionar sobre l’efecte i el cost que la nostra activitat produeix al medi ambient. Si a més hi afegim que el parc d’habitatges representa el 17% del consum d’energia final, així com el 25% d’electricitat a l’Estat espanyol, es fa molt evident la necessitat d’emprendre mesures d’estalvi energètic.

En aquest context, Audit Certificacions entén la certificació energètica d’habitatges com l’eina que permetrà els propietaris dels immobles reduir la despesa energètica de l’immoble, i no com a un document administratiu més amb afany de recaptació.

Durant el procés de simulació energètica de l’edifici s’estudien amb deteniment les singularitats en aïllaments i instal·lacions de cada vivenda. D’aquesta manera el futur comprador o llogater de l’immoble certificat per Audit Certificacions té la garantia que la qualificació energètica obtinguda es correspon amb la situació real de l’habitatge.

És a dir que estarà adquirint o llogant un immoble amb el comfort, despesa en climatització i valor afegit d’acord amb la qualificació obtinguda.

El Real Decreto 235/2013 de 5 d’abril de 2013 estableix el procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Aquest RD prové de la Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, que l’any 2007 el consell de ministres va transposar en el Real Decreto 47/2007 de 19 de gener. Aquest RD regulava el Procediment bàsic per la certificació energètica dels edificis de nova construcció i quedava pendent de regulació la certificació energètica dels edificis existents.

L’actual RD 235/2013 estableix l’obligació de posar a disposició dels compradors i usuaris dels edificis uncertificat d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i els valors de referència com els requisits mínims d’eficiència energètica amb la finalitat que els propietaris o arrendataris de l’edifici o d’una unitat d’aquest puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica.

D’aquesta manera, valorant i comparant l’eficiència energètica dels edificis s’afavoreix la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions d’estalvi d’energia. Aquest RD contribueix a informar de les emissions de CO2 per l’ús de l’energia provinent de fonts emissores en el sector residencial, el que facilitarà l’adopció de mesures per reduir les emissions i millorar la qualificació energètica dels edificis existents.

El RD 235/2013 estableix el Procediment bàsic que ha de complir la metodologia de càlcul de la qualificació en eficiència energètica, considerant aquells factors que tenen més incidència en el consum energètic, així com les condicions tècniques i administratives per les certificacions d’eficiència energètica dels edificis.

S’estableixen els terminis per l’adaptació del Procediment bàsic als edificis existents, per l’obtenció del certificat i l’obligació d’exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica en edificis que presten serveis públics, així com l’obligació de realitzar un inventari estadístic de les actuacions relacionades amb els certificats registrats per part dels òrgans competents de les Comunitats Autònomes. Això permetrà una planificació de les actuacions de millora de l’eficiència energètica del parc existent d’edificis i el seguiment del compliment de la norma.

 

RD 235/2013