Preguntes freqüents

En què consisteix el Certificat d’Eficiència Energètica?
És el document oficial que reflecteix la qualificació energètica d’un edifici en una escala de la A a la G, de major a menor eficiència energètica.
És obligatori per a tot immoble anterior a 2007 i que s’hagi de vendre o llogar. L’Etiqueta Energètica formarà part de l’oferta de l’immoble, juntament amb les dades de situació, superfície, preu,…
Permet conèixer la despesa energètica de l’immoble, així com mesures per reduir-la.

Quan entra en vigor?
És obligatori per a tots els immobles existents que es venguin i/o lloguin a partir l’1 de juny de 2013.

Quina validesa té?
Tan el certificat com l’etiqueta d’eficiència energètica tenen una validesa de 10 anys. Si s’han dut a terme accions de millora respecte el certificat inicial s’ha de tornar a qualificar l’immoble per corroborar el nivell assolit.
En ambdós casos la renovació és responsabilitat del propietari.

Qui pot realitzar aquest certificat?
Els tècnics competents seran enginyers i arquitectes, superiors o tècnics, que estiguin en possessió de la titulació acadèmica corresponent, col·legiats i amb la corresponent pòlissa de responsabilitat civil per poder exercir amb total seguretat i garantia.

Preu de la certificació energètica?
El cost del certificat d’eficiència energètica el determinarà el mercat segons les zones geogràfiques. No hi tarifes oficials per a aquest treball. Creiem que variarà segons les autonomies, i en tot cas l’establirà cada tècnic en passar la seva oferta, a la vista dels seus costos i de les seves expectatives de benefici.

Sense valor de predicció, i només per informar d’alguns preus en el nostre entorn europeu més proper, el preu del certificat d’eficiència energètica per al cas d’un habitatge en bloc d’uns 100 m2 útils varia enormement segons les països i les zones, i oscil·la entre els 360 € i 550 € en els casos d’Alemanya, Holanda i Dinamarca. En altres països del Sud és habitualment més barata.
Aquestes dades han estat assolits contrastant diversos diferents portals web europeus. Entenem que aquestes quantitats ni són extrapolables ni prediuen res per al nostre país.

Per demanar un pressupost contacti via e-mail certificacions@auditenergia.com

Puc oferir o publicitar l’habitatge de lloguer o compra sense comptar amb la certificació energètica?
L’article 12.2 deixa clar que l’etiqueta energètica ha d’acompanyar qualsevol activitat comercial que es realitzi per vendre o llogar l’habitatge. D’aquesta manera, a la resta de països d’Europa on ja està en vigor la mesura, tant en els aparadors de les agències immobiliàries com en els portals d’internet apareixen les etiquetes energètiques com una característica més de l’habitatge o local.

Qui m’obliga?
El Reial Decret que completa la transposició de la Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, que estableix l’obligació de posar el certificat d’eficiència energètica a disposició dels compradors o arrendataris per als contractes de compravenda o arrendament total o parcial dels edificis a partir de l’1 de gener de 2013. Enllaços al Reial Decret i la Directiva 2002/91/CE.

Quines obligacions té el venedor / arrendador?
El venedor / arrendador haurà de mostrar l’etiqueta energètica durant la promoció de venda / lloguer de l’immoble (ex. al costat de la descripció de l’immoble a l’aparador d’una immobiliària).

En cas de venda, el venedor ha de lliurar al comprador en la notaria un original del certificat. En cas de lloguer, haurà d’adjuntar una fotocòpia al contracte d’arrendament.

Es pot vendre o llogar l’habitatge i després realitzar la certificació energètica?
No.
A més, el venedor/arrendador s’exposa a una sanció econòmica per part de l’entitat Autonòmica competent, així com una reclamació per part del comprador/llogater que podria comportar la nul·litat del contracte de compravenda o lloguer.

Quina informació conté el certificat d’eficiència energètica?
El certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent o parts d’aquest contindrà com a mínim la següent informació:

Identificació de l’edifici i, si escau, de la part d’aquest que certifica.

Indicació del procediment reconegut a què es refereix l’article 4 utilitzat per obtenir la qualificació d’eficiència energètica. S’inclourà la següent informació:
1 Descripció de les característiques energètiques de l’edifici, envoltant tèrmica, instal·lacions, condicions normals de funcionament i ocupació i altres dades utilitzades per obtenir la qualificació d’eficiència energètica de l’edifici.
2 Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica que li era d’aplicació en el moment de la seva construcció, en cas d’existir.
3 Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme, pel tècnic certificador, durant la fase de qualificació energètica amb la finalitat d’establir la conformitat de la informació continguda en el certificat d’eficiència energètica.
Qualificació d’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant l’etiqueta energètica que preveu l’article 9.
Document contenint una llista amb un nombre suficient de mesures, recomanades pel tècnic certificador, classificades en funció de la seva viabilitat tècnica, funcional i econòmica, així com per la seva repercussió energètica, que permetin, en el cas que el propietari de l’edifici decideixi escometre voluntàriament aquestes mesures, que la qualificació energètica obtinguda millori com a mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica, si la qualificació de partida fos la B, o C o dos nivells, si la qualificació de partida fora D, E, F o G.

S’ha de registrar el certificat d’eficiència energètica?
Si, ha de ser registrat pel propietari de l’immoble davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma. Aquest registre permetrà identificar casos de frau, així com també es preveu que les administracions públiques ajustin la càrrega impositiva en funció del nivell obtingut en la qualificació energètica de l’immoble.