Manteniment preventiu

144.00

* En el cas de contratar-ho a mig any, el primer any es farà la part proporcional i a patir d'aquí es cobrarà l'any sencer a principis d'any.

El manteniment preventiu contempla:

 1. Accés a la plataforma energètica d'Audit Energia.
 2. Revisió anual de la instal·lació
  1. Estructura: inspecció visual i prova de rigidesa.
  2. Panells: inspecció visual de defectes o brutícia.
  3. Inversor: neteja de filtres.
  4. Cablejat: inspecció visual de cablejat de corrent contínua i corrent alterna.
  5. Revisió del mesurador (smart meter).
  6. Presa de mesures:
   1. Termografia a inversor i quadres elèctrics.
   2. Aïllament del cablejat.
   3. Tensions en corrent contínua i corrent alterna.
  7. Informe final de l'estat de la instal·lació.