Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals regulen la compra dels productes oferts a través del web www.auditenergia.com, propietat de Audit Energia, SL, amb NIF B17705310, amb domicili a c. Willy Brandt, 21 17190 Salt; Correu electrònic info@auditenergia.com.; des d'ara ''L'EMPRESA''.

En aquest document ens referirem a ''L'USUARI'', que és la persona física que realitza la reserva de l'allotjament ofert a través del web i ''L'EMPRESA'', que som nosaltres.

Els serveis s'adquireixen directament a L'EMPRESA qui actua com a venedor directe del servei, per tant el contracte de venda dels serveis es realitza entre L'USUARI i L'EMPRESA

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari s'obliga a tots els efectes a utilitzar el web i, si s’escau, a adquirir els serveis oferts per L'EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions Generals.

L'EMPRESA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels USUARIS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DELS SERVEIS

L'USUARI seleccionarà al web els serveis que desitgi adquirir. Al preu fixat per a cada servei, s'afegirà el preu del desplaçament de l'operari que realitzi la reparació o servei de manteniment per a cada zona geogràfica. Tots dos conceptes, servei més desplaçament, conformaran el preu final del servei que serà calculat en euros, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables.

Aquest preu final serà l'aplicable al servei sol·licitat, tot i això, l'EMPRESA es reserva el dret de modificar el preu final del servei, un cop l'operari enviat per l'EMPRESA es personi en el lloc on hagi de realitzar el servei i tingui coneixement exacte de la reparació o manteniment urgent que hagi de realitzar. Si l'operari determinés que el servei tindrà un cost superior al preu fixat a la web per aquest servei, n'ha d'informar a L'USUARI per escrit, podent en aquest cas L'USUARI renunciar al servei sense més cost que el corresponent al desplaçament de l'operari que hagi acudit a realitzar la reparació.

L'USUARI haurà d'omplir el formulari de la web amb les seves dades per poder tramitar la seva sol·licitud de servei, i clicar a l'apartat ''Continuar'' per procedir a la contractació del servei, i haurà d'acceptar expressament les presents Condicions Generals.  En la següent pàgina es mostrarà a L'USUARI un resum dels serveis que ha sol·licitat, el seu preu final i els impostos aplicables, així com els terminis per realitzar la reparació, podent L'USUARI realitzar els canvis que consideri oportuns abans de fer clic a l'apartat ''CONTRACTAR''.

L'EMPRESA enviarà al correu electrònic de L'USUARI un e-mail justificant la recepció del servei sol·licitat, i es posarà en contacte telefònic amb l'USUARI per realitzar la reparació en el termini fixat a la web.

Si per les singularitat del servei que pretengui sol·licitar L'USUARI, cal que L'EMPRESA el pressuposti de forma indiviualizada, les condicions del servei, preu, forma de pagament i terminis d'execució, es regiran pel pressupost personalitzat que hagi acceptat L'USUARI.

L'USUARI efectuarà el pagament del servei en el moment de la finalització del mateix, havent de realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit, per la qual cosa l'operari acudirà amb un TPV mòbil.

L'USUARI serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a L'EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels serveis que vulgui adquirir.

DESISTIMENT

L'Art. 103 apartat h) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix com a excepció al dret de desistiment previst en l'Art. 102 de l'esmentada norma, ''els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'ha d'aplicar a aquests serveis o béns addicionals .''

Aquesta web ofereix serveis de de reparació o manteniment urgent, pel que no és aplicable el dret de desistiment.

GARANTIA

Totes les reparacions tindran garantia de 3 mesos.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació L'USUARI pot enviar una comunicació a l'EMPRESA al seu correu electrònic.

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions generals.

NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s'ha de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicat a l'altre.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals.

INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia de conformitat amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-81182

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que l'usuari hagi acceptat expressament les condicions modificades.