Canvis a les tarifes de subministrament elèctric

A partir del mes de juny es preveuen importants canvis a la tarifa elèctrica que afectaran des de domèstic i petites empreses fins a contractes d’empreses.

El govern ha publicat al BOE la circular 3/2020 de la CNMC (Link al BOE) on s’estableix la nova metodologia de càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat.

Les tarifes actuals desapareixeran i seran substitutes automàticament per les noves on també es canvia la nomenclatura.


Unificació de les tarifes domèstiques

Per contractes de fins a 15 kW, majoritàriament domèstics, s’unifiquen les tarifes actuals per la 2.0TD amb tres períodes horaris establerts per llei i la possibilitat de contractar diferents potències a les hores vall i a les hores punta.

Quines son aquestes tarifes?

 

 • 2.0A i 2.1A. Sense discriminació horària.Actualment tenim tres possibles maneres diferents de contractar l’energia per contractes de menys de 15 kW.
 • 2.0DHA i 2.1DHA: Amb dos períodes de discriminació horària. Els horaris varien segons l’època de l’any.
Font Endesa
Font Endesa
 • 2.0DHS i 2.1 DHS. Amb tres períodes de discriminació horària. Pensat per a usuaris que tenen vehicle elèctric.

Per tant, amb la nova tarifa s’imposarà la discriminació horària seguint la següent distribució:

 • Períodes Punta (P1): de 10 a 14h i de 18 a 22h. El preu més car d’energia i potència contractada.
 • Període Pla (P2): de 8 a 10h, de 14 a 18h i de 22 a 24h.
 • Període Vall (P3): de 00 a 8h i durant els caps de setmana i festius.

 

Font: CNMC
Font: CNMC

A la resolució del 18 de març de 2021 de la CNMC publicat al BOE (Link). Estableix els nous peatges d l’energia i de la potència contractada. A continuació es mostren els nous peatges amb els càrrecs estipulats, cal destacar que a data d’avui no han estat aprovats.

Podem veure hi haurà un augment de dels peatges i càrrecs en els diferents períodes referent a l’energia.

I pel què fa els peatges i càrrecs de potència:

Com s’observa a la taula anterior a les tarifes actuals, només es facturava un període de potència. De la taula exterior destaquem que el cost de la potència contractada disminuirà un 24% per les tarifes 2.0 i un 33% per les tarifes 2.1.

Podem dir que amb els canvis proposats, una instal·lació fotovoltaica ens permetrà augmentar l’estalvi de la factura elèctrica gràcies a que els períodes més cars són amb hores on tenim més producció solar. També podem destacar que gràcies a la possibilitat de contractació de la potència en dos períodes ens facilitarà la instal·lació i recàrrega del vehicle elèctric a nivell domèstic.


Contractes per a PIMEs, potències superiors a 15 kW

Actualment els contractes superiors a 15 kW i en baixa tensió, tenen la tarifa 3.0A. Pel general aquest tipus de tarifes solen estar destinats a PIMES o grans consumidors domèstics.

La principal característica d’aquesta tarifa es que presenta una discriminació horària en tres períodes. Cada període correspon a una franja horària diferent a on el preu de l’energia i de la potencia es diferent.

 

Un dels principals canvis que planteja la entrada en vigor de la nova normativa tarifària, la nova tarifa 3.0TD, serà que el nou repartiment horari passarà a ser a 6 períodes d’energia i potència. D’aquesta manera s’unificarà amb els contractes 6.1 TD.

A continuació es mostra la nova distribució dels períodes:

Com s’ha comentat amb les tarifes domèstiques de menys de 15 kW, a data d’avui només s’han publicat els peatges de transport i distribució. A continuació es mostren els peatges i càrrecs que aplicaran a l’energia.

Podem observar, al igual que hem comentat amb la tarifa 2.0TD, hi ha un increment en el cost regulat de l’energia.

A continuació es mostra els peatges i càrrecs de potència:

 

Es pot veure com el preu de la potencia hi ha una disminució del cost.

La nova regulació elimina la bonificació als usos de potència inferiors al 85% de la potència contractada i diferència el càlcul de la penalització en dos segons el tipus de subministrament.

 • Per contractes entre 15kW i 50kW de potència contractada s’aplicarà la penalització seguint la metodologia actual. Es farà la mitjana de potència utilitzada a cada quart d’hora i si resulta superior és factura tot el mes.
 • Per contractes superior a 50 kW, es penalitzarà els excessos de potencia quarthoraris, és a dir, es realitzarà la mitjana de potència utilitzada de cada quart d’hora i si resulta superior es penalitzarà aquell quart d’hora.

Segons la metodologia de càlcul a continuació es presenten el nous coeficients per períodes.

 

Es pot observar com el cost dels peatges i càrrecs serà menor a l’actual per les tarifes 6.0TD.


Contractes amb alta tensió, superiors a 1kV

Actualment les tarifes per tensions superiors a 1kV, considerades alta tensió, tenien la possibilitat de contractar l’energia amb la tarifa 3.1A o 6.1A, segons la potència sol·licitdada. Amb el nou canvi proposat s’unificaran aquestes dues tarifes amb el nom de 6.1TD.

La tarifa 3.1A ofereix una potència contractada d’igual o inferior a 450kW i una xarxa connectada a un subministrament de 36kV. Una altra característica d’aquesta tarifa és que està dividida en tres períodes horaris al igual que la 3.0A descrita al apartat anterior.

Pel què fa a la tarifa 6.1A, per a potències contractades superiors a 450 kW i amb tensió entre 1 kV i 30 kV de subministrament, la distribució dels horaris és de 6 períodes.

A continuació es mostra la distribució actual:

A continuació es mostra la nova distribució dels 6 períodes al llarg de l’any, que varien respecte al calendari actual. Podem destacar que el principal canvi és al més de d’agost que passarà de l’hora més econòmica, P6, a als períodes P3 i P4.

La informació que extrèiem del calendari anterior és que hi ha haurà un increment dels períodes més cars, en especial el P3 que augmentarà un 95%, respecte la situació actual mentre que hi haurà una considerable reducció de les hores en P5.

Referent als peatges i càrrecs d’energia:

Podem observar com un augment significatiu als diferents períodes.

Respecte al peatges i càrrecs de potència contractada.


Noves tarifes pels carregadors de via pública

La nova regulació també incentiva a la instal·lació de carregador a la via pública a través de dues tarifes especials, les noves tarifes 3.0 TDVE i 6.1 TDVE amb baixa i alta tensió respectivament. Aquestes noves tarifes permetran que el cost fix d’un punt de càrrega sigui menor, facilitant la expansió de la xarxa de carregadors públics i repercutint directament l’energia elèctrica consumida als usuaris finals.

A continuació es mostren els peatges d’energia i potència per les diferents tarifes per els carregador de via pública.


Claus per aprofitar les noves tarifes

És important que es realitzi una valoració de la utilització de la energia elèctrica per tal de poder estalviar a la factura.

 • Optimització de la potència contractada: Tant amb l’àmbit domèstic i els contractes per empreses, serà important realitzar un estudi per determinar quines son les nostres necessitats energètiques. Gràcies això i la implementació de la contractació per períodes ens permetrà reduir els costos fixes de la factura.

 

 • Eficiència energètica: És important conèixer i valorar la utilització de l’energia elèctrica i intentar prioritzar el consum als períodes més econòmics.

 

 • Fotovoltaica d’autoconsum: Una instal·lació fotovoltaica per autoconsum ens permetrà augmentar l’estalvi a la factura elèctrica gràcies a que els períodes més cars són en hores on tenim més producció solar. Si vols saber més sobre la instal·lació realitzada al port Nàutic de Palamós.